بازگشت   Chakme.ir > راهنما
ثبت نام آپلود سنتر اختصاصی فهرست کاربران تقویم جستجو ارسالهاي امروز نشانه گذاري انجمن ها به عنوان خوانده شده

تابلو اعلانات

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Generic Smilies
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:11: 11 11
:confused-61: Confused 61 Confused 61
:party-18: Party 18 Party 18
:rolleye-12: Rolleye 12 Rolleye 12
:ashamed-1: Ashamed 1 Ashamed 1
:fighting-25: Fighting 25 Fighting 25
:sign-16: Sign 16 Sign 16
:character-23: Character 23 Character 23
:fighting-40: Fighting 40 Fighting 40
:sign-91: Sign 91 Sign 91
:character-52: Character 52 Character 52
:fighting-80: Fighting 80 Fighting 80
:sign-117: Sign 117 Sign 117
:character-99: Character 99 Character 99
:happy-65: Happy 65 Happy 65
:sign-145: Sign 145 Sign 145
:character-114: Character 114 Character 114
:happy-198: Happy 198 Happy 198
:sign-166: Sign 166 Sign 166
:character-179: Character 179 Character 179
:love-22: Love 22 Love 22
:D Big Grin Big Grin
:(148): (148) (148)
:confused-53: Confused 53 Confused 53
:party-16: Party 16 Party 16
:putergreet: Putergreet Putergreet
:animals-164: Animals 164 Animals 164
:fighting-23: Fighting 23 Fighting 23
:sign-14: Sign 14 Sign 14
:character-17: Character 17 Character 17
:fighting-39: Fighting 39 Fighting 39
:sign-87: Sign 87 Sign 87
:character-51: Character 51 Character 51
:fighting-77: Fighting 77 Fighting 77
:sign-116: Sign 116 Sign 116
:character-93: Character 93 Character 93
:happy-64: Happy 64 Happy 64
:sign-144: Sign 144 Sign 144
:character-113: Character 113 Character 113
:happy-197: Happy 197 Happy 197
:sign-162: Sign 162 Sign 162
:character-177: Character 177 Character 177
:love-12: Love 12 Love 12
:o Embarrassment Embarrassment
:( Frown Frown
:confused-7: Confused 7 Confused 7
:party-13: Party 13 Party 13
:party-48: Party 48 Party 48
:animals-163: Animals 163 Animals 163
:fighting-2: Fighting 2 Fighting 2
:sign-13: Sign 13 Sign 13
:character-8: Character 8 Character 8
:fighting-38: Fighting 38 Fighting 38
:sign-86: Sign 86 Sign 86
:character-50: Character 50 Character 50
:fighting-74: Fighting 74 Fighting 74
:sign-105: Sign 105 Sign 105
:character-92: Character 92 Character 92
:happy-45: Happy 45 Happy 45
:sign-142: Sign 142 Sign 142
:character-112: Character 112 Character 112
:happy-193: Happy 193 Happy 193
:sign-154: Sign 154 Sign 154
:character-176: Character 176 Character 176
:love-9: Love 9 Love 9
:) Smile Smile
:confused: Confused Confused
:clock: Clock Clock
:mad-228: Mad 228 Mad 228
:party-36: Party 36 Party 36
:animals-110: Animals 110 Animals 110
:evilgrin-41: Evilgrin 41 Evilgrin 41
:sign-7: Sign 7 Sign 7
:character-5: Character 5 Character 5
:fighting-35: Fighting 35 Fighting 35
:sign-74: Sign 74 Sign 74
:character-49: Character 49 Character 49
:fighting-61: Fighting 61 Fighting 61
:sign-104: Sign 104 Sign 104
:character-86: Character 86 Character 86
:happy-5: Happy 5 Happy 5
:sign-141: Sign 141 Sign 141
:character-111: Character 111 Character 111
:happy-191: Happy 191 Happy 191
:sign-153: Sign 153 Sign 153
:character-175: Character 175 Character 175
:Laie_94: Laie 94 Laie 94
:sign-185: Sign 185 Sign 185
:character-229: Character 229 Character 229
:mad-225: Mad 225 Mad 225
:party-34: Party 34 Party 34
:264: 264 264
:evilgrin-30: Evilgrin 30 Evilgrin 30
:sign-3: Sign 3 Sign 3
:character-4: Character 4 Character 4
:fighting-30: Fighting 30 Fighting 30
:sign-54: Sign 54 Sign 54
:character-38: Character 38 Character 38
:fighting-57: Fighting 57 Fighting 57
:sign-103: Sign 103 Sign 103
:character-85: Character 85 Character 85
:guntootsmiley: Guntootsmiley Guntootsmiley
:sign-140: Sign 140 Sign 140
:character-110: Character 110 Character 110
:happy-167: Happy 167 Happy 167
:sign-152: Sign 152 Sign 152
:character-174: Character 174 Character 174
:jumping-36: Jumping 36 Jumping 36
:sign-182: Sign 182 Sign 182
:character-187: Character 187 Character 187
:mad-216: Mad 216 Mad 216
:mad: Mad Mad
:party-30: Party 30 Party 30
:100: 100 100
:cool-40: Cool 40 Cool 40
:sign-1: Sign 1 Sign 1
:balloons: Balloons Balloons
:fighting-29: Fighting 29 Fighting 29
:sign-52: Sign 52 Sign 52
:character-37: Character 37 Character 37
:fighting-50: Fighting 50 Fighting 50
:sign-102: Sign 102 Sign 102
:character-82: Character 82 Character 82
:fighting-94: Fighting 94 Fighting 94
:sign-137: Sign 137 Sign 137
:character-108: Character 108 Character 108
:happy-166: Happy 166 Happy 166
:sign-151: Sign 151 Sign 151
:character-119: Character 119 Character 119
:jumping-33: Jumping 33 Jumping 33
:sign-181: Sign 181 Sign 181
:character-185: Character 185 Character 185
:love-68: Love 68 Love 68
:party-27: Party 27 Party 27
:61: 61 61
:cool-18: Cool 18 Cool 18
:sick-10: Sick 10 Sick 10
:attention: Attention Attention
:fighting-28: Fighting 28 Fighting 28
:sign-27: Sign 27 Sign 27
:character-32: Character 32 Character 32
:fighting-49: Fighting 49 Fighting 49
:sign-101: Sign 101 Sign 101
:character-80: Character 80 Character 80
:fighting-89: Fighting 89 Fighting 89
:sign-136: Sign 136 Sign 136
:character-104: Character 104 Character 104
:happy-159: Happy 159 Happy 159
:sign-150: Sign 150 Sign 150
:character-117: Character 117 Character 117
:jumping-3: Jumping 3 Jumping 3
:sign-175: Sign 175 Sign 175
:character-182: Character 182 Character 182
:love-65: Love 65 Love 65
:41: 41 41
:cool-17: Cool 17 Cool 17
:party-23: Party 23 Party 23
:sick-4: Sick 4 Sick 4
:ashamed-6: Ashamed 6 Ashamed 6
:fighting-27: Fighting 27 Fighting 27
:sign-20: Sign 20 Sign 20
:character-29: Character 29 Character 29
:fighting-46: Fighting 46 Fighting 46
:sign-96: Sign 96 Sign 96
:character-74: Character 74 Character 74
:fighting-86: Fighting 86 Fighting 86
:sign-128: Sign 128 Sign 128
:character-103: Character 103 Character 103
:happy-158: Happy 158 Happy 158
:sign-149: Sign 149 Sign 149
:character-116: Character 116 Character 116
:innocent-6: Innocent 6 Innocent 6
:sign-174: Sign 174 Sign 174
:character-181: Character 181 Character 181
:love-52: Love 52 Love 52
:p Stick Out Tongue Stick Out Tongue
:18: 18 18
:confused-67: Confused 67 Confused 67
:party-19: Party 19 Party 19
:sad-125: Sad 125 Sad 125
:ashamed-4: Ashamed 4 Ashamed 4
:fighting-26: Fighting 26 Fighting 26
:sign-18: Sign 18 Sign 18
:character-28: Character 28 Character 28
:fighting-43: Fighting 43 Fighting 43
:sign-92: Sign 92 Sign 92
:character-53: Character 53 Character 53
:fighting-85: Fighting 85 Fighting 85
:sign-118: Sign 118 Sign 118
:character-101: Character 101 Character 101
:happy-144: Happy 144 Happy 144
:sign-148: Sign 148 Sign 148
:character-115: Character 115 Character 115
:indifferent-24: Indifferent 24 Indifferent 24
:sign-167: Sign 167 Sign 167
:character-180: Character 180 Character 180
:love-46: Love 46 Love 46
;) Wink Wink
:rolleyes: Roll Eyes (Sarcastic) Roll Eyes (Sarcastic)
:cool: Cool Cool
:eek: EEK! EEK!

اکنون ساعت 04:03 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.
Check Google Page Rank


Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0